Vilkår & betingelser - extra - Loyalitetsprogram for autoværksteder


1. Beskrivelse af parterne


1.1 Robert Bosch A/S (“Bosch”) tilbyder autoværksteder ("Deltageren"), som sælger reservedele til biler registreret i Danmark, loyalitetsprogrammet extra ("extra").

1.2 Ved køb af Bosch-produkter der indgår i extra, kan Deltageren optjene point, som kan ombyttes til produkter ("Produkter"), som Bosch tilbyder i extra. Bosch bestemmer, hvilke samarbejdspartnere og Produkter der indgå i extra. Når en samarbejdspartner tilslutter sig eller forlader extra, informeres Deltageren om dette pr. e-mail. 1.3 Metz A/S, Skelstedet 9, 2950 Vedbæk, cvr nr. 27171508 (“Metz”), er antaget af Bosch til at drive platformen for extra herunder scanning af indsendte stregkoder, opdateringer af extra og håndtering af kundehenvendelser. Metz kan til enhver tid udbyde sine services i underentreprise, uden at Deltageren får besked om dette.

2. Deltageren


2.1 For at deltage i extra, skal Deltageren acceptere disse vilkår og registreres på hjemmesiden www.extra-bonus.dk. Registrering er gratis. Det er alene autoværksstedets ejer, som kan registrere sig. Det er et krav, at Deltageren er fyldt 18 år.

2.2 Eventuelle ændringer vedrørende Deltageren, skal opdateres af autoværksstedets ejer uden ophold via www.extra-bonus.dk. Bosch er ikke ansvarlig for manglende levering af produkter, som skyldes unøjagtige oplysninger om Deltageren. 2.3 Deltageren skal oplyse om sin deltagelse i extra over for den endelige køber af et Bosch-produkt, der er omfattet af extra. Deltageren har ansvaret for, at der alene ydes objektiv og saglig vejledning, således at den endelige køber får den rette kundemæssige betjening og vejledning.

3. Etablering af Deltagerens Konto


3.1 Når oplysninger om Deltageren er registreret, sendes der et bekræftelseslink til Deltagerens e-mailadresse. Deltageren vil først få adgang til extra, når linket er aktiveret, og der er oprettet et password. Det er ikke muligt at registrere point med tilbagevirkende kraft på konti, som ikke er blevet aktiveret. Dvs. at Bosch-produkter, der er købt før Deltagerens konto er aktiveret, kan der ikke optjenes point på i extra.

3.2 Alle tildelte point er Deltagerens personlige point, og kan ikke overdrages til andre. 3.3 Hver Deltager kan alene registreres med én konto. En Deltager, der driver flere virksomheder, kan registrere alle virksomheder og samle point på én konto. Deltageren skal ansøge herom ved at henvende sig til extra-servicecenteret.  

4. Password


4.1 Deltagerens konto er beskyttet af et password. Deltageren skal sikre sig, at ingen andre personer opnår kendskab til dette password. Hvis Deltageren har mistanke om, at en anden person har opnået kendskab til passwordet eller misbrug, er Deltageren forpligtet til uden ophold at ændre sit password og informere Metz herom pr. e-mail info@extra-bonus.dk.

5. Tildeling og Administrering af Point


5.1 For at samle point skal Deltageren klippe stregkoderne af emballagen på de Bosch-produkter, som indgår i extra. Oversigt over hvilke Bosch-produkter der indgår i extra, brugsanvisning til udklipning af stregkoder, og hvilke point der optjenes for de forskellige Bosch-produkter, findes på extra-bonus.dk. Stregkoderne skal sendes til Metz sammen med en udfyldt gyldighedsblanket. Gyldighedsblanketten findes Her. Stregkoder, der modtages uden korrekt udfyldt blanket, bliver ikke krediteret Deltagerens konto, og Deltageren får besked herom. Stregkoderne skal kunne scannes (dvs. de må ikke være beskadigede). Bosch kan ikke holdes ansvarlig for, at stregkoderne ikke kan scannes. Bosch og Metz er ikke ansvarlige for eventuelle bortkomne stregkoder i posten.

5.2 Deltageren kan ikke returnere et Bosch-produkt efter returneringspolitikken, hvis stregkoderne er klippet af.

5.3 Oversigt over pointenes værdi og de Produkter, der kan vælges i extra, fremgår på www.extra-bonus.dk. Værdien af pointene kan til enhver tid ændre sig. Den gældende værdi vil være værdien på datoen, hvor brevet er poststemplet. Dvs. allerede optjente point kan ikke ændres.

5.4 Deltageren kan optjene yderligere point via særlige reklamefremstød. Specifikke vilkår for særlige reklamefremstød vil fremgå af kampagnen og i extra.

5.5 Deltagerens point bliver krediteret på Deltagerens online-konto, hvor den aktuelle pointstatus fremgår. Deltageren vil hver måned pr. e-mail modtage en status over sine point. Indsigelser over status skal indsendes pr. e-mail til: info@extra-bonus.dk, senest ved udgangen af den måned, der følger umiddelbart efter krediteringen af point. Deltageren anses for at have givet afkald på sin ret til at gøre indsigelser gældende, hvis indsigelser ikke er indsendt som ovenfor anført.

5.6 Deltagerens point er gyldige til udgangen af det kalenderår, de er krediteret på deltagerens konto plus to år. Dvs. at point krediteret på deltagerens konto den 01.04.2015 er gyldige til og med den 31.12.2017.

6.Indløsning af point


6.1 Deltageren kan indløse sine point til de Produkter, der til enhver tid tilbydes på www.extra-bonus.dk. Indløsning af point til et Produkt kan ske på det tidspunkt, hvor Deltageren har samlet det nødvendige antal point. Hvor mange point, Produkterne kræver, fremgår på www.extra-bonus.dk. Er et Produkt udsolgt, vil Deltageren få besked herom pr. e-mail, og Deltageren kan vælge at få pointene tilbage på sin konto, eller vælge et andet Produkt til samme værdi..

6.2 Optjente point kan kontantindløses til 50 % af den værdi et Produkt er angivet til på www.extra-bonus.dk, Indløste point til Produkter ombyttes ikke til andre Produkter eller point.

6.3 Produkterne tildeles alene Deltageren, men Deltageren kan efterfølgende vælge at overdrage Produkterne til andre.

6.4 Deltageren er selv ansvarlig for eventuel beskatning af modtagne Produkter.

7. Levering


7.1 Levering forventes at ske inden for 3 uger efter ordreafgivelsen, men præcis leveringstidspunkt kan ikke garanteres.

7.2 Produkter leveres kun til det land, hvor autoværkstedet er registreret.

8. Reklamation


8.1 I tilfælde af mangler ved et Produkt, finder producentens vilkår anvendelse. Metz yder dog som minimum et år garanti og 2 års reklamationsret. De nærmere garanti- og reklamationsvilkår, fremgår på www.extra-bonus.dk under de enkelte Produkter. Deltageren skal reklamere skriftligt og senest 2 uger efter levering. Reklamation skal ske til Metz.
8.2 Deltageren skal på forlangende returnere Produktet, og hvis producenten erkender, at der er en mangel, kan producenten vælge at reparere eller ombytte til et nyt produkt. 8.3 Bosch indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand, og Bosch er ikke ansvarlig i forhold til reklamationer over Produkter. Alle henvendelser vedrørende garanti og reklamation kan derfor ikke rettes mod Bosch, men alene Metz og producenten.
 

9. Ændring af vilkår, Ophør og diskvalifikation


9.1 Bosch forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og pointværdierne. Ændringer bliver oplyst på www.extra-bonus.dk.

9.2 Bosch kan til enhver tid og uden grund ophøre med at tilbyde extra samt opsige en Deltager for dennes deltagelse i extra.

9.3 Opsigelse fra Deltageren skal ske skriftligt til info@extra-bonus.dk.

9.4 Brug af point skal ved opsigelse eller ved ophør af extra ske senest 14 dage efter opsigelse eller ophør. Dog vil Deltagerens point bortfalde, hvis der er tale om forfalskning af stregkoder, manglende information efterspurgt af Bosch eller returnering af et Bosch-produkt til leverandøren, efter at Deltageren har skåret stregkoden af (medmindre der er tale om reklamation).

10. Beskyttelse af persondata


10.1 I forbindelse med extra kan Bosch behandle personoplysninger om Deltageren eller dennes ansatte (f.eks. navn, adresse, e-mail og tlf.nr.) og om kundens køb og ordre (f.eks. købs- og bestillingsdata og leveringsadresse). Disse personoplysninger indsamles og behandles med henblik på håndtering af extra og kan til brug for samme formål overlades til Metz eller en anden tredjepart, som Bosch eller Metz har antaget som databehandler. Oplysningerne kan desuden videregives til analysebureauer i forbindelse med markedsundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser.

11. Værneting og lovvalg


Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved Retten i Glostrup.

12. Kontakt


Spørgsmål til extra kan rettes til info@extra-bonus.dk
 

Download V&B


November 2017